Категории

 ПРИ ЗАПИСВАНЕ ДО 30 ЮЛИ - 10% ОТСЪПКА ОТ ЦЕНАТА!

 

Подготовката по български език включва:

    Обстоен преговор по теми,съобразени с учебното съдържание по български език в горен курс на СОУ;

    Основни теоретични знания по всяка тема, като се акцентира върху най-често срещаните грешки в устната и писмената реч, както и върху най-характерните слабости при правилния избор на езикови средства в различните сфери на общуване;

    Практическо приложение на знанията при решаване на тестове, като се обръща специално внимание на стратегии за бързо и лесно откриване на верния отговор;

    Коментиране на отговорите;

    Богат набор от тестове - както по отделните теми , така и комбинирани;

    Домашни работи за упражнения и самоподготовка;

    И естествено - пробнен изпит-матура

  Подготовката по литература включва:

    Разглеждане на основните специфики на всичките 97 произведения, включени в конспекта на МОН;

    Запознаване със жанровата система на литературните произведения (епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма);

  Разграничаване на произведенията според организациата на художествената реч (проза , стих, стихова организация; тропи,- метафора, метонимия, символ, алегория ; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска);

    Тълкуване на особеностите на художествените творби  според време, просдтранство, литературен герой, конфликт;

    Разглеждане на строежа на художествените творби (заглавие, мото, сюжет , фабула, композиция и основна идея) и техния комуникативен строеж (автор, читател, повествовател, лиричен герой);

    Практическо приложение на знанията при решаване на тестове, като се обръща специално внимание на стратегии за бързо и лесно откриване на верния отговор;

    Коментиране на отговорите;

    Богат набор от тестове - както по отделните произведения , така и комбинирани върху целия материал;

    Домашни работи за упражнения и самоподготовка;

    И естествено - пробнен изпит-матура

 

За ранни записвания - 10% отстъпка от цената!

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net