Курсът ни Български език и литература /Модул 3/ включва:

     Основни теоритични знания за особеностите на текста – вид, структура, стилове;

     Разглеждане на основните специфики на всичките произведения, включени в изпитните материали на УНСС;

     Запознаване със жанровата система на литературните произведения (епос, лирика, драма, роман, повест, разказ, фейлетон, сатира, ода, елегия, балада, сонет, лирическа миниатюра, поема, драма);

    Разграничаване на произведенията според организациата на художествената реч (проза, стих, стихова организация; тропи,- метафора, метонимия, символ, алегория ; фигури – сравнение, епитет, хипербола, литота, антоними, оксиморон, парадокс, гротеска);

     Тълкуване на особеностите на художествените творби според време, просдтранство, литературен герой, конфликт;

     Разглеждане на строежа на художествените творби (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция и основна идея) и техния комуникативен строеж (автор, читател, повествовател, лиричен герой);

     Практическо приложение на знанията при решаване на тестове, като се обръща специално внимание на стратегии за бързо и лесно откриване на верния отговор;

     Коментиране на отговорите;

     Богат набор от тестове - както по отделните произведения, така и комбинирани върху целия материал;

     Домашни работи за упражнения и самоподготовка;

     И естествено - пробни изпити

Начало 6 октомври 2018г.

За ранно записване - до 30 юли 2018г - 10% отстъпка от цената!

Свържете се с нас

гр. София, кв. Мусагеница, бл. 97, вх. В
02 / 870 77 54, 0888 007 344, 0876 046 506
e-mail: info@bgkursove.net